sábado, 28 de septiembre de 2013

Bossetes multiús / Bolsitas multiuso


 Entrada ràpida per ensenyar-vos les bossetes per a posar-hi les mudes de la Mar per als primers dies d’hospital i tenir-les totes ordenades dins la nostre maleta. 

  Fa molt temps que em rondava aquesta idea per a guardar-hi les joguines de peces petites d’en Pau. Ara he aprofitat per a fer-les primer per a guardar-hi les mudes de l’hospital i després les reutilitzaré per a la fi que havien de tenir inicialment. Són molt senzilles, ràpides de fer i  amb una finestra de plàstic per a veure’n el contingut. Estan fetes aprofitant  retalls diferents de teles, pel que no coincideixen exactament en mides, però faran el fet! Entrada rápida para enseñaros las bolsitas para poner las mudas de Mar para los primeros días de hospital y tenerlas todas ordenadas dentro de nuestra maleta. 

  Hace mucho tiempo que me rondaba esta idea para guardar los juguetes de piezas pequeñas de Pau. Ahora he aprovechado para hacerlas primero para guardar las mudas del hospital y después las reutilizaré para el fin que debían tener inicialmente. Son muy sencillas, rápidas de hacer y con una ventana de plástico para ver el contenido. Estan hechas aprovechando recortes de diferentes telas, por lo que no coinciden exactamente en medidas, pero harán el hecho!
jueves, 26 de septiembre de 2013

Bosseta guarda-xumets / Bolsita guarda-chupetes

 Aquí teniu el tutorial de la bosseta guarda-xumets que us vaig prometre. Espero que sigui prou aclaridor. De no ser així, no dubteu a dir-m'ho i intentaré aclarir els possibles dubtes que us sorgeixin. També demanar-vos disculpes per la mala qualitat d'algunes fotografies.

  Aquí tenéis el tutorial de la bolsita guarda-chupetes que os prometí. Espero que sea lo suficientemente esclarecedor. De no ser así, no dudéis en decírmelo e intentaré aclarar las posibles dudas que oa surjan.También pediros disculpas por la mala calidad de algunas fotografías.
Material que necessitareu:
-       Tela exterior: rectangle de 22 cm d’amplada per 13 cm d’alçada, i cercle de 6,5cm de diàmetre.
-       Tela interior (jo he escollit tela de rus): rectangle de 22 cm d’amplada per 13 cm d’alçada, i cercle de 6,5cm de diàmetre.
-       40 cm de cinta primeta.
-       25 cm de biaix
-       22 cm de cinta panamà per a punt de creu si voleu decorar-la així, o teles per a aplicacions, botons, ondulina... o el que se us ocorri per a decorar-la.Material que necesitareis:
- Tela exterior: rectángulo de 22 cm de ancho por 13 cm de altura, y círculo de 6,5 cm de diámetro.
- Tela interior (yo he elegido tela de rizo): rectángulo de 22 cm de ancho por 13 cm de altura, y círculo de 6,5 cm de diámetro.
- 40 cm de cinta delgada.
- 25 cm de bies
- 22 cm de cinta panamá para punto de cruz si deseáis decorarla así, o telas para aplicaciones, botones, ondulina ... o lo que se os ocurra para decorarla.


 Primerament es cus la cinta panamà decorada, o el que hagueu triat com a decoració. Cal tenir en compte que s’ha d’aplicar de la meitat de la tela cap al marge inferior per tal que sigui visible un cop acabada la bosseta i lligada amb el llaç.


 Primeramente se cose la cinta panamá decorada, o lo que hayáis elegido como decoración. Hay que tener en cuenta que se aplicará de la mitad de la tela hacia el margen inferior para que sea visible una vez terminada la bolsita y atada con el lazo.

  Dobleguem la tela exterior per la meitat i cosim per marge lateral del que serà la bosseta. Fem el mateix amb la tela interior. Doblamos la tela exterior por la mitad y cosemos por el margen lateral de lo que será la bolsita. Hacemos lo mismo con la tela interior. Afegim a la part inferior de cada peça, la peça circular de la tela corresponent, per tal de fer el terra de la bosseta.

 Añadimos a la parte inferior de cada pieza, la pieza circular de la tela correspondiente, a fin de hacer el suelo de la bolsita.


Si els doneu la volta a la que serà la tela exterior heu d’obtenir dues bossetes semblants a aquestes.

Si le das la vuelta a la que será la tela exterior debes obtener dos bolsitas similares a estas.

Cosim els dos cercles que seran el terra de la bosseta entre sí, tenint en compte d’encarar el revés de la tela externa amb el revés de la tela interna.

Cosemos los dos círculos que serán el suelo de la bolsita entre sí, teniendo en cuenta de encarar el revés de la tela externa con el revés de la tela interna.

  Donem la volta a la tela externa sobre la interior, de tal manera que la tela externa quedi per fora i la interior per dins.

 Damos la vuelta de la tela externa sobre la interior, de tal manera que la tela externa quede por fuera y la interior por dentro.
  Cosim el biaix a l’extrem superior de la bosseta. Aquí cadascú pot fer la tècnica que utilitzi habitualment. A mi m’agrada cosir primer per la part interior del treball amb el biaix desplegat i fent el repunt (que no es veurà) per la marca del plec del biaix més pròxim al marge de costura com es mostra a la imatge.

 Cosemos el bies en el extremo superior de la bolsita. Aquí cada una puede hacerlo con la técnica que utilice habitualmente. A mí me gusta coser primero por la parte interior del trabajo con el bies desplegado y haciendo el pespunte (que no se va a ver) por la marca del pliegue del bies más próximo al margen de costura como se muestra en la imagen.


 Després plego el biaix i acabo de col·locar-lo i fixar-lo amb agulles, per a fer-hi el repunt final (que és el que es veurà).

 Después pliego el bies y acabo de colocarlo y fijarlo con agujas, para hacer el pespunte final (que es el que se verá).


 Per últim, a mi m’agrada fer un petit repunt als extrems de la cinta per evitar que es desfili amb el temps o les rentades. Podeu cosir la cinta a uns 3 cm de l’extrem superior. Idealment aquest pas s’hauria de fer al principi de tot, quan heu cosit el lateral de la tela externa, però haig d’admetre que me’n vaig oblidar i per això ho vaig haver de fer al final.

 Por último, a mí me gusta hacer un pequeño repunte en los extremos de la cinta para evitar que se desfile con el tiempo o los lavados. Podéis coser la cinta a unos 3 cm del extremo superior. Idealmente este paso se debería hacer al principio de todo, cuando habéis cosido el lateral de la tela externa, pero tengo que admitir que me olvidé y por eso lo tuve que hacer al final. Si t’ha agradat el tutorial i la bosseta, i decideixes fer-la, m’agradaria que: si tens blog, afegissis l’enllaç de l’entrada del teu blog on hagis publicat el resultat, en els comentaris d’aquesta entrada per a que jo pugui veure-ho; i si no tens blog, em fessis arribar una foto amb el resultat a l’adreça cosesdemare@gmail.com amb el teu nom per a que ho pugui publicar jo en aquest blog.


 Si te ha gustado el tutorial y la bolsita, y decides hacerla, me gustaría que: si tienes blog, añadieses el enlace de la entrada de tu blog donde has publicado el resultado, en los comentarios de ésta entrada para que yo pueda verlo; y si no tienes blog, me hicieras llegar una foto con el resultado a la dirección cosesdemare@gmail.com con tu nombre para que lo pueda publicar yo en este blog.