martes, 18 de junio de 2013

Seguretat en el cotxe / Seguridad en el coche


  Segons dades de la Dirección General de Tráfico (DGT) el 88% dels nens menors de 13 anys que viatgen en cotxe porta un element de retenció adequat al seu pes i edat. El que significa que un 12% encara no el porten. Fa uns dies, entre unes mares de l’escola bressol, comentavem la facilitat amb que, almenys en en els pobles, et trobes amb pares que viatgen amb el seu nadó en braços en el seient del copilot, o nens asseguts a les cadiretes sense anar degudament lligats. El pensament de que en un trajecte curt, urbà o inclús interurbà de curta distància, no pot passar res és freqüent entre els pares. Segons el balanç de seguretat vial del 2012 de la DGT, la majoria dels grups d’edat van reduir el número de víctimes mortals amb l’excepció dels nens menors de 14 anys i el grup d’edat major de 75 anys, que van augmentar les seves xifres. Van morir 39 nens menors de 14 anys al llarg del 2012 en accidents de trànsit (13 més que en l’any anterior), representaven un 3% del total de víctimes mortals de l’any. Dels 27 nens menors de 12 anys que van morir mentre viatjaven en turisme o furgoneta, 7 no utilitzaven cinturó o cadireta infantil. Catalunya i Andalusia van ser les comunitats amb més víctimes mortals. Nou de cada deu lesions infantils greus o mortals es podrien haver evitat amb un Sistema de Retenció Infantil (SRI) adequat. Traslladar a un nen sense aquest, multiplica per cinc el risc de que mori o pateixi ferides greus en un accident. Malgrat tot, el 43% dels nens ocupants de turismes i furgonetes que van morir en accidents en el 2009 viatjaven sense un SRI. La Associació Espanyola de Pediatria apunta la mort a les carreteres com a la primera causa de mortalitat en nens de 4 anys, la segona en menors de 2 anys i la quarta en nadons fins a 1 any. Ens calen més dades?

  Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) el 88% de los niños menores de 13 años que viajan en coche lleva un elemento de retención adecuado a su peso y edad. Lo que significa que un 12% aún no lo llevan. Hace unos días, con algunas madres de la guardería,  comentábamos la facilidad con que, al menos en en los pueblos, te encuentras con padres que viajan con su bebé en brazos en el asiento del copiloto, o niños sentados en las sillas sin ir debidamente atados. El pensamiento de que en un trayecto corto, urbano o incluso interurbano de corta distancia, no puede pasar nada es frecuente entre los padres. Según el balance de seguridad vial de 2012 de la DGT, la mayoría de los grupos de edad redujeron el número de víctimas mortales con la excepción de los niños menores de 14 años y el grupo de edad mayor de 75 años, que aumentaron sus cifras. Murieron 39 niños menores de 14 años a lo largo del 2012 en accidentes de tráfico (13 más que en el año anterior), representaban un 3% del total de víctimas mortales del año. De los 27 niños menores de 12 años que murieron mientras viajaban en turismo o furgoneta, 7 no utilizaban cinturón o silla infantil. Cataluña y Andalucía fueron las comunidades con más víctimas mortales. Nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales podrían haberse evitado con un Sistema de Retención Infantil (SRI) adecuado. Trasladar a un niño sin éste, multiplica por cinco el riesgo de que muera o sufra heridas graves en un accidente. A pesar de todo, el 43% de los niños ocupantes de turismos y furgonetas que murieron en accidentes en 2009 viajaban sin un SRI. La Asociación Española de Pediatría apunta la muerte en las carreteras como la primera causa de mortalidad en niños de 4 años, la segunda en menores de 2 años y la cuarta en bebés hasta 1 año. ¿Necesitamos más datos?


  Educar els nostres fills en la importància de la seguretat vial és responsabilitat nostre, i forma part del que com a pares, ens hem de donar presa a que ho aprenguin bé i quan més aviat millor. I el primer pas, passa per a que ens vegin que nosaltres també fem ús del cinturó de seguretat. La finalitat d’aquesta entrada només és per a que prenguem consciencia (i em consta que molts ja la teniu) de la importància del correcte ús dels SRI. Això implica que  en revisem periòdicament els punts d'anclatge, els anem adaptant al creixement dels nostres fills i els utilitzem correctament. Per exemple: tots em sentit alguna vegada que el nostre fill ens diu: “és que m’apreta molt..!”, està bé que revisem que realment no haguem apretat massa l’arnés però convé no caure en el parany de deixar-lo massa fluix per evitar que el nen ens vagi recriminant  durant tot el trajecte que no va prou còmode.
  Educar a nuestros hijos en la importancia de la seguridad vial es responsabilidad nuestra, y forma parte de lo que como padres, debemos darnos prisa en que lo aprendan correctamente y cuanto antes mejor. Y el primer paso, pasa por que nos vean que nosotros también hacemos uso del cinturón de seguridad. La finalidad de esta entrada es para que tomemos conciencia (y me consta que muchos ya la teneis) de la importancia del correcto uso de los SRI. Esto implica que revisemos periódicamente los puntos de anclaje, los vayamos adaptando al crecimiento de nuestros hijos y los utilicemos correctamente. Por ejemplo: todos habremos escuchado alguna vez que nuestro hijo nos dice: "es que me aprieta mucho ..!", está bien que revisemos que realmente no hayamos apretado demasiado el arnés pero conviene no caer en la trampa de dejarselo demasiado flojo para así evitar que el niño nos vaya recriminando todo el trayecto que no viaja lo suficientemente cómodo.

Us deixo per acabar uns consells de la DGT sobre els SRI:
· Situa la cadireta a la plaça central del darrere.
· Assegura’t d’ancorar correctament la cadireta amb el cinturó del cotxe o el sistema ISOFIX.
· Desactiva sempre l’airbag al col·locar les cadiretes porta-nadons al seient del copilot.
· No deixis mai folgat l'arnès de seguretat de la cadireta, perquè quan no està ben ajustat augmenta el risc que el menor pateixi danys severs.
· Ajustar les corretges de la cadireta a la mida del nen a mesura que creix, sense que quedin per sobre o sota de les espatlles, ajuda a evitar lesions.
· Utilitza sempre els sistemes de retenció fins que el nen superi els 135 cm d'alçada. Encara que és molt recomanable que fins que superin els 150 cm els nens segueixin utilitzant un SRI ajustat al seu pes i edat. Si la banda de l'espatlla toca el coll o passa sota el mentó, el nen ha de continuar utilitzant un seient elevador.
· Sigues conscient de que el canvi d'una cadireta a una altra depèn del pes del menor, no de la seva d'edat.


Os dejo para terminar unos consejos de la DGT sobre los SRI:
· Sitúa la sillita en la plaza central trasera.
· Asegúrate de anclar correctamente la sillita con el cinturón del coche o el sistema ISOFIX.
· Desactiva siempre el airbag al colocar las sillitas porta-bebés en el asiento del copiloto.
· No dejes nunca holgado el arnés de seguridad de la sillita, porque cuando no está bien ajustado aumenta el riesgo de que el menor sufra daños severos.
· Ajustar las correas de la sillita a la estatura del niño a medida que crece, sin que queden por encima o debajo de los hombros, ayuda a evitar lesiones.
· Utiliza siempre los sistemas de retención hasta que el niño supere los 135 cm de altura. Aunque es muy recomendable que hasta que superen los 150 cm los niños sigan utilizando un SRI ajustado a su peso y edad. Si la banda del hombro toca el cuello o pasa bajo el mentón, el niño debe continuar usando un asiento elevador.
· Se consciente de que el cambio de una sillita a otra depende del peso del menor, no de su de edad.
Aquí teniu alguns enllaços molt útils per ampliar sobre el tema i alguns per ensenyar seguretat vial als més petits:

Aquí tenéis algunos enlaces muy útiles para ampliar sobre el tema y algunos para ensenyar seguridad vial a los más pequeños:
No hay comentarios:

Publicar un comentario